Zadzwoń do nas: +48 731 130 730 | Rezerwacje w godz 9:00-18:00

Regulamin ośrodka

I. Postanowienia ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
  2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do      jego    natychmiastowego  opuszczenia.
  4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
  5. Ośrodek NIE ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie ośrodka.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.
  2. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
  3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

– dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,

– wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika,

– Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego zastrzega sobie prawo do zmiany kwoty kaucji zwrotnej bez podania przyczyny

 1. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
  5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

– które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych( wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego zakończenia szkoły).
6. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka.
7. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia . W przypadku stwierdzenia usterek, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej      godziny        pobytu.
Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca    domku. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na        wyposażeniu           domków.
8. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem przez  Gościa         opłaty w        wysokości     100    zł.
9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
10. W domkach zabrania się w szczególności:

– palenia tytoniu,

– chodzenia w butach na szpilkach,

– wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. meble, koce),

– pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
11. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach wskazanych przez obsługę ośrodka, po dokonaniu meldunku w Recepcji i opłaceniu pobytu.
12. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego zameldowani Goście mogą bezpłatnie korzystać z:

– ujęcia wody,

– oświetlenia,

– koszów na śmieci,

– sanitariatów: toalety, umywalki, ciepła i zimna woda,

 1. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:

– kopania rowów i dołów,

– niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,

– niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
  2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
  3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
  4. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
  5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
  6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
  7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi  Ośrodka.
  8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
  9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

IV. Zasady postoju pojazdów

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty postojowej zgodnie z Cennikiem Usług.
  2. Postój wyłącznie na miejscach postojowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone         Ośrodka.
  3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
  4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V. Zasady pobytu zwierząt

 1. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt: agresywnych ,chorych.
  2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:

– wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem,

– posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,

– zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,

– sprzątania po nim nieczystości,

– wyprowadzania     czworonoga  w        kagańcu       i         na      smyczy.
3. Stanowczo zabrania się:
– wprowadzania zwierząt na plażę,

– kąpieli zwierząt w jeziorze,

– pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, restauracji, sanitariatów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi          Ośrodka.
  2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia  mogą  nie      zostać          rozpatrzone.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2019 roku.