Logotyp unii europejskiej
Zadzwoń do nas: +48 731 130 730 | Rezerwacje w godz 9:00-18:00 drogą mailową

Regulamin ośrodka

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 3. Osoby NIE zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.

 4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.

 5. Ośrodek NIE ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich, oraz innych spotkań masowych, na terenie ośrodka, a także na rozpalanie ogniska na własną rękę.

 6. Za zwierzęta ( wcześniej zgłoszone w recepcji) odpowiada właściciel który zobowiązany jest do posprzątania po swoim pupilu jak również zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pupila. ( Obowiązkowo każde zwierzę powinno posiadać kartę szczepień, smycz, kaganiec)

 7. Place zabaw oraz basen posiadają odrębne regulaminy z którymi należy zapoznać się przed rozpoczęciem zabawy- kąpieli.


II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, w domkach typu hobbit, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.

 2. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 11.00 dnia następnego.

 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,

wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika.

 1. W godzinach od 22.00 do 07.00 rano bramy Ośrodka są zamknięte. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.

 2. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:

będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
6. Zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia z terenu ośrodka osób:

które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych( wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego, zakończenia szkoły).

-które pomimo upomnień zakłócają ciszę nocną, która trwa od godz. 22:00 do godz. 6:00


7. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w stanie niepogorszonym.
8. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia . W przypadku stwierdzenia usterek, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu.
Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
9. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje wymianą zamka na własny koszt lub uiszczeniem przez Gościa opłaty w wysokości 100zł.
10. Zgubienie przez Gościa czipa parkingowego lub basenowego jest jednoznaczne z jego wymianą na nowy, którego koszt to 50zł
11. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
12. W domkach zabrania się w szczególności:

palenia tytoniu,

chodzenia w butach na szpilkach,

wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie ( np. meble, koce),

pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

nie zezwala się na przebywanie zwierząt na tapczanach i łóżkach ( każde powinno posiadać swój kojec do spania) w przypadku stwierdzenia sierści na tapczanikach wynajmujący będzie obciążony kosztami dezynfekcji domku w wysokości 300 zł
12. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach wskazanych przez obsługę ośrodka, po dokonaniu meldunku w Recepcji i opłaceniu pobytu.
13. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego zameldowani Goście mogą bezpłatnie korzystać z:

sanitariatów: toalety, umywalki, ciepła i zimna woda,

koszów na śmieci , obowiązkowa segregacja śmieci.

14.Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:

kopania rowów i dołów,

niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,

niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.

przenoszenia ławek , mebli ogrodowych bez zgody recepcji ośrodka.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
  2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
  3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
  4. Ognisko rozpalane jest tylko i wyłącznie przez obsługę Ośrodka na organizowanych przez nas imprezach Disco-ognisko, które odbywają się w sezonie co środy w godzinach 19:00-22:00
  5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
  6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
  7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
  8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady ( gości obowiązuje całkowita segregacja śmieci ).
  9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

IV. Zasady postoju pojazdów

 1. Osoby które chcą wjechać pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty postojowej zgodnie z Cennikiem Usług.

 2. Postój wyłącznie na miejscach postojowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka oraz parkowania na polu namiotowym.

 3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.

 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V. Zasady pobytu zwierząt

 1. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt: agresywnych ,chorych.

 2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:

wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem,

posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, kagańca , smyczy.

zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,

sprzątania po nim nieczystości,

wyprowadzania czworonoga w kagańcu i na smyczy.

 1. Stanowczo zabrania się:

wprowadzania zwierząt na plażę,

kąpieli zwierząt w jeziorze w obrębie ośrodka

pobytu zwierząt na terenach placów zabaw, sanitariatów.

kąpieli zwierząt pod prysznicami ośrodka oraz w domkach.

pozostawiania zwierząt bez opieki, lub pod opieką małoletnich.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
  2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka w trakcie pobytu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia nie będą rozpatrywane.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.06.2022 roku.